ส่อง! กระบวนการ ‘ลงทะเบียนสลากกินแบ่งรัฐบาล’ สำหรับผู้ขายรายใหม่

ส่อง! กระบวนการ ‘ลงทะเบียนสลากกินแบ่งรัฐบาล’ สำหรับผู้ขายรายใหม่

The Thaiger จะมานำเสนอกันถึงกระบวนการในการ ลงทะเบียนสลากกินแบ่งรัฐบาล สำหรับผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งรายเก่า และรายใหม่ (7 ม.ค. 2565) ในวันนี้ The Thaiger จะพาไปดูกันถึงกระบวนการในการ ลงทะเบียนสลากกินแบ่งรัฐบาล สำหรับผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งรายเก่า และรายใหม่ ที่ซึ่งเปิดให้ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มกราคม 2565 ผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล – www.glo.or.th

หลักเกณฑ์ – คุณสมบัติ ลงทะเบียนผู้ค้าสลากรายใหม่ ประเภทบุคคลทั่วไป – สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ > ที่นี่ 

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์

3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถจําหน่ายสลากได้ด้วยตนเอง หากอายุเกิน 70 ปี ต้องมีหนังสือรับรองแพทย์

4. ไม่เป็นผู้วิกลจริตจิต ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม

5. ได้รับสลากเพียงโควตาเดียว ไม่ซ้ําซ้อน และให้หมายความรวมถึงการไม่ซ้ําซ้อนกับสมาชิกของตัวแทนจําหน่ายประเภทสมาคม มูลนิธิ องค์กร ด้วย

6. ต้องไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลูกจ้างบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้จัดให้มาปฏิบัติ   งานที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือคู่สมรสตามกฎหมาย

7. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ

8. ไม่เป็นพระภิกษุ สงฆ์ นักพรต นักบวชทุกศาสนา ยกเว้นบวชตามประเพณีเป็นครั้งคราว

9. กรณีใช้สิทธิคนพิการในการเป็นตัวแทน จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หากจําหน่ายโดยตัวเองไม่ได้โดยสภาพ  ให้ผู้ดูแลคนพิการเป็นผู้จําหน่ายสลากแทน

เงื่อนไขในการจัดจำหน่าย

– จะต้องเป็นผู้ทําการค้าสลากได้ด้วยตนเอง

– ต้องจําหน่ายสลากตามราคาที่กําหนด ตามสถานที่ ณ จุดที่ได้แจ้งต่อสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้

– ต้องจําหน่ายสลาก ด้วยวิธีจําหน่ายปลีกกับผู้บริโภคโดยตรงเท่านั้น ห้ามขายส่งให้กับผู้ที่จะนําไป จําหน่ายต่ออีกทอดหนึ่ง

– เป็นผู้สามารถที่จะปฏิบัติตามสัญญา ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง ประกาศ และเงื่อนไขต่างๆ ที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกําหนดเกี่ยวกับการจําหน่ายสลาก ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตทุกประการ

– จํานวนสลากที่จะได้รับการจัดสรร ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกําหนด

ขั้นตอนในการลงทะเบียนเป็นผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล (รายใหม่)

– เข้าเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล – www.glo.or.th : หน้าเว็บที่เปิดให้ลงทะเบียน (ภายในวันที่ 1 – 31 มกราคม)

– ทำการกรอกข้อมูล และยื่นเอกสารสำคัญผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว (กรุณาตรวจสอบให้ถี่ถ้วนก่อนยืนยัน)

– ทางสำนักงานจะดำเนินการคัดกรองคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 2565

หากไม่ผ่าน จะไม่ถูกนำเข้ากระบวนการพิจารณา และต่อไป

หากผ่าน จะถูกนำเข้าการแยกข้อมูลตามรายจังหวัด เพื่อกำหนดสัดส่วนของแต่ละจังหวัดตามจำนวน 200,000 ราย ภายในวันที่ 1 – 10 มี.ค. 2565

– ดำเนินการสุ่มคัดเลือกในแต่ละจังหวัด โดยคณะกรรมการจัดทำบัญชีผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 11 – 20 มี.ค. 2565

– ทำการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และเปิดให้ยืนยันตัวตนภายในระยะเวลา วันที่ 21 – 31 มี.ค. 2565

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้ทำการยืนยันตัวตนที่ บมจ.กรุงไทย ภายในวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2565

หากไม่ดำเนินการยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ และยกเลิกการเป็นผู้ทำรายการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล

Credit : 2014jordan5retro.com 2aokhoacda.com 2aokhoacnu.com 3rwaa.net aajudaism.org aisges.org alainmaillet.org alaskamountainforum.com allanwall.net alliedmasonicdegreesspai